Länkar

Advokatsamfundet
Information om advokatverksamhet med möjlighet att söka advokat.
www.advokatsamfundet.se

Domstolsverket
Information om domstolens verksamhet och kontaktuppgifter till olika domstolar.
www.domstol.se

Rättshjälpsmyndigheten
Information om allmän rättshjälp.
www.rattshjalp.se

Bolagsverket
Information om bolag och bolags registrering.
www.bolagsverket.se

Skatteverket
Information om skatter och taxering, folkbokföring, bouppteckning m.m.
www.skatteverket.se

Kronofogdemyndigheten
Om du har en fordran som det inte råder tvist om så vänder du dig i första hand hit. Även information om utmätning och avhysning.
www.kronofogden.se

Allmänna reklamationsnämnden
För privatpersoner som har problem med köpt vara reklamationsnämnden eller tjänst.
www.arn.se

Patientskadenämnden
Om du drabbats av personskada i vården.
www.patientskadenamnden.se

Brottsofferjouren
Om du har utsatts vissa typer av brott och förövaren inte kan betala, eller är okänd, kan du få ersättning. Brottsofferjouren Om du utsatts för brott kan du erhålla visst stöd.
www.brottsofferjouren.se

Som medlemmar i Sveriges Advokatsamfund följer vi God Advokatsed.