Finansiering

För våra tjänster debiterar vi ett arvode som kan komma att uppgå till betydande belopp om ett ärende exempelvis måste drivas vid domstol.
Det finns vissa möjligheter att erhålla ekonomisk hjälp för att betala våra kostnader. Vi hjälper till att utreda Era möjligheter till sådan hjälp, antingen
i form av rättsskydd via försäkring eller statlig rätthjälp.

För att få hjälp via rättsskydd förutsätts att Ni har en gällande försäkring, vanligtvis en hemförsäkring eller en företagsförsäkring. Försäkringarna innehåller olika undantag. Tvister som rör näringsverksamhet och arbetstvister är exempelvis undantagna i hemförsäkringen. Försäkringen täcker våra kostnader upp till ett tak som anges i försäkringsvillkoren. Självrisken om 20 % av kostnaderna brukar klienten regelmässigt få betala själv.

Om rättsskydd saknas på grund av undantag i försäkring kan det finnas möjlighet att istället erhålla rättshjälp. Rätten till rättshjälp prövas mot Ert behov av biträde, tvistens betydelse, samt Er ekonomiska situation. Innan rättshjälp kan sökas måste Ni först erhålla minst en timmes juridisk rådgivning i det aktuella ärendet.

Om det saknas möjligheter till finansiering med hjälp av rättsskydd eller rättshjälp måste Ni betala för tjänsterna i enlighet med vad vi kommer överens om. Vi kan i en sådan situation komma att begära förskott.

Som medlemmar i Sveriges Advokatsamfund följer vi God Advokatsed.