Tjänster

Vi erbjuder juridiska tjänster i form av rådgivning och biträde inom ett stort antal rättsområden. Rådgivning kan lämnas vid ett enstaka möte eller i mer komplicerade fall vid flera tillfällen där vi kan behöva undersöka och analysera situationen samt utföra jämförelser med domstolarnas praxis.

Har tvist uppkommit kan vi anlitas som ombud och agera i Ert ställe genom att kommunicera med motparten och/eller driva Ert ärende i domstol vare sig Ni avser att väcka talan genom stämning eller själva stäms in att svara vid domstol.

Vid avtalsförhandlingar kan vi också lämna biträde på olika sätt. Vi kan exempelvis granska och lämna råd kring befintliga avtal eller upprätta nya avtal i enlighet med era önskemål. Vi kan även lämna biträde vid avtalsförhandlingar.

Som medlemmar i Sveriges Advokatsamfund följer vi God Advokatsed.