Avtalsrätt

Bolagsrätt har tidigt utgjort en central del av byråns verksamhet och vi hjälper bland annat till med emissioner av aktier, optioner och konvertibler i såväl privata som publika bolag, VPC-registrering av aktier, upprättande av aktieägaravtal, planering och genomförande av bolagsstämmor och i styrelsefrågor.

Vi biträder köpare och säljare vid olika typer av företagsöverlåtelser, såväl aktie- som rörelseöverlåtelser.

Vi har också erfarenhet av att biträda företag som hamnat i ekonomiska svårigheter eller obestånd. Vi erbjuder bland annat biträde med olika typer av företagskonstruktioner och frivilliga ackordsuppgörelser med bolagets fordringsägare. Vi hjälper till med bedömningar av bolagets finansiella situation och lämnar råd om de eventuella lösningar som kan stå till buds.

Inom bolagsrätten har vi ibland fungerat som ett företags fristående juristfunktion och kan därför erbjuda våra klienter en helhetslösning för bolagsrättsliga frågor.

Vi biträder även vid domstolsprocesser.

Som medlemmar i Sveriges Advokatsamfund följer vi God Advokatsed.